Kentucky
Daviess
Wilfong, French Harding  b. 1902, d. 1974