Kansas
Shawnee
Taylor, Mary Jane "Jennie"  b. 1877, d. 1947