Washington
Thurston
Wilfong, Howard E.  b. 1915, d. 1987
Wilfong, Howard Merle  b. 1915, d. 1997