James Reveal Stump and Sylvia Florence Melton Stump